Sirkulær Ressurssentral – et designdrevet innovasjonsprosjekt

09.02.2023

November 2021 - Juni 2022
I samarbeid med Resirqel, SRAS, og DoPurpose.

Målet i dette prosjektet, støttet av DOGAs designdrevet innovasjons program (DIP), var å utvikle en sirkulær forretningsmodell for ombruk av byggematerialer. Min oppgave som UX researcher i dette bestod av å kartlegge behov og utfordringer sentrale brukergrupper har til en ressurssentral og til ombruk av byggematerialer generelt. 
Jeg ønsker å dele om min tilnærming og metodene jeg brukte i dette meget spennende prosjektet her. 

Faktaboks om Sirkulær Ressurssentral

Sirkulær ressurssentral har som ambisjon å forenkle og øke ombruk av materialer fra byggenæringen og bidra til å redusere bransjens klimafotavtrykk. De gjør dette gjennom å ha etablert en fysisk sentral for logistikk, mellomlagring, kjøp, salg og dokumentasjon av brukte materialer fra byggenæringen - et ombrukstelt, som nå står på Økern Torg. Videre jobber de for bransjenormer for ombruk av materialer fra byggenæringen, bl.a. gjennom minstekrav på dokumentasjon for mottak av materialer.

Ved siden av det fysiske ombruksteltet har Sirkulær Ressurssentral etablert en Kunnskapsarena hvor man gjennom samarbeid finner, utvikler, deler og formidler kunnskap om sirkulær materialforvaltning som bidrar til å redusere byggebransjens klimafotavtrykk på en økonomisk og sosial bærekraftig måte.

Etter å ha satt meg inn i grunnleggende informasjon og en stor stabel ombruksrapporter gjennomførte jeg gruppeintervjuer med fem forskjellige brukergrupper: Byggherrer, arkitekter, entreprenører, myndigheter og rådgivere - pluss et ekspertintervju med Norsk Gjenvinning.

Det var viktig å inkludere alle disse brukergruppene ettersom behovene, utfordringene og motivasjonene de har til å bruke en ombrukssentrale er forskjellige. Å favne bredt om ulike brukergrupper gav et nyansert bilde av barrierene i flere ledd av verdikjeden. 

Jeg analyserte dette sammensatte datasettet som kom ut av intervjuene og delte funnene til resten av teamet. Å presentere funn rundt disse type komplekse problemstillinger på en måte som er oversiktlig og fordøyelig kan være en utfordring, og jeg brukte bl.a. et detaljert empatikart for å kommunisere brukernes behov.

Etter denne innsiktsfasen bidro jeg til iterativt arbeid med både brukerreisen og den sirkulære forretningsmodell for ressurssentralen, avsluttet av en stor, felles workshop på PwC sine lokaler hvor vi jobbet sammen med brukergrupper på tvers. 

I tidligere faser jobbet vi med brukergruppene hver for seg - arkitektene i et gruppeintervju, entreprenører i et annet, osv. - dette var viktig for å få en dybdeforståelse av hver av perspektivene. Å bruke gruppeintervjuer i denne fasen var et strategisk valg ettersom det gir deltagerne en mulighet til å utfylle, men også utfordre hverandre, som gjør at man som intervjuer ofte kan lære mer enn i en-til-en intervjuer. På den andre siden krever denne metoden solid fasilitering ettersom intervjudeltagerne gjerne blir plassert i en gruppe sammen med folk som i hverdagen ofte er konkurrenter - å legge til rette for deling og sårbarhet i intervjusettingen krever mer av den som intervjuer og fasiliterer samtalen. Likevel er resultatene absolutt verdt det mener jeg.

Denne siste workshopen vi holdte i dette prosjektet var derimot designet for å la deltagerne jobbe i sammensatte grupper. Ved å ha en blanding av roller og bakgrunner i hver gruppe og gi deltagerne oppgaver som ledet de gjennom brukerreisen til sirkulær ressurssentral lærte ikke bare vi i teamet om muligheter og barrierer langs hele brukerreisen, men deltagerne lærte også om hverandres utfordringer og fikk en mer helhetlig forståelse av ombruksproblematikken og hva deres samarbeidspartnere står ovenfor. 

Tidlig involvering av designere og designmetoder gir større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukernes faktiske behov. Som UX researcher jobbet jeg dyptgående med å finne ut hva disse behovene består av. Effekten av dette arbeidet får vi forhåpentligvis se snart nå som ombruksteltet står klart på Økern Torg.  

Har du spørsmål om dette prosjektet eller mitt arbeid generelt?
Ta gjerne kontakt med meg! Her finner du informasjonen min.

Bildekreditering: 
Hjelmer: Pexels, Skitterphoto
Empatikart: Klimaantropologen
Legofigurer: PwC
Illustrasjon av materialflyt gjennom Sirkulær Ressurssentral: Klimaantropologen