Forskningsprosjekt: Søppelets verdi

04.01.2021

Høst 2020 gjennomførte Klimaantropologen et antropologisk studie om uorganisert, individuell søppelplukking i urbane rom. Prosjektet "Søppelets verdi" ble gjennomført i samarbeid med Empact.

Vi undersøkte følgende problemstillinger: 

- Hvordan forholder folk i Oslo seg til forsøpling og søppelplukking?
- Hva slags sosiokulturelle mekanismer spiller inn?
- Og hvordan kan vi gi forsøpling verdi igjen?

Feltarbeidet og litteraturstudiet har ført til en rekke interessante, og delvis overraskende funn. Du kan laste ned rapporten ved å trykke på knappen nedenfor. 

Ikke tid til å sette deg inn i hele rapporten?

Vi anbefaler å ta en titt på den fullstendige rapporten. Den gir kontekst for studiet og forklarer funnene på en nyansert måte. Likevel har vi oppsummert bakgrunnen for studiet, metodene og funnene i en oppsummeringsrapport som du kan laste ned her: