Hovinbyen - Sirkulære Oslo

28.01.2022

Hva er HSO?

Hovinbyen - sirkulære Oslo, er et offentlig-privat samarbeid som skal drive frem ny kunnskap, nye løsninger og nye arbeidsplasser innen sirkulærøkonomi - særlig innen bygg, anlegg og produksjonsnæring. Prosjektet er en del av satsingen på innovasjonsdistrikter i «Campus Oslo - strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden», som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019.
Et hovedgrep er å se by-, kunnskaps- og næringsutvikling i tettere sammenheng enn før. Ambisjonen er å levere på FN ́s bærekraftsmål, Parisavtalen og EU ́s Green Deal, samt Kommuneplanens mål for klima og miljø. Hovinbyen - sirkulære Oslo tar utgangspunkt i områdene Økern, Ulven og Haraldrud.
(Kilde: Pådriv)

Forprosjekt

August 2021 til januar 2022 bidro Klimaantropologen til 
forprosjektet for innovasjonsdistriktet i Hovinbyen, i samarbeid med Kybri, DoPurpose og Sverre Landmark (Probiz).

Klimaantropologen hadde hovedansvar for innsamling og analyse av sentrale aktørenes perspektiver, utfordringer, behov og innspill, og bisto i å utforme disse til sentrale problemstillinger for HSO's mulighetsstudie.

Metode og output

Klimaantropologen brukte semi-strukturerte gruppeintervjuer som metode for å kartlegge behov og innspill, og holdt gruppeintervjuer og workshop med blant annet nøkkelpersoner i OBOS, Kuben Yrkeshøyskole, REG, BYM, NTNU, Sintef, NHO, LO, OSC, Verdane, Modulize, OsloMet, Norsk gjenvinning, Franzefoss, Fortum, Construction City, og Økern Sentrum.

Dataen ble analysert i en innholdsanalyse (se illustrasjoner under) i samarbeid med Kybri og videreformidlet til styringsgruppen i HSO i en rapport og en presentasjon av Sverre Landmark. 

Utfordringer og læring

Den største utfordringen i prosjektet var selve scopen og kompleksiteten av temaet. Det var utfordrende å få et tydelig bilde av hvilke behov aktører har til noe så abstrakt som et innovasjonsdistrikt og få klarhet i hvilke problemstillinger som var mest sentrale for videre utforskning i et mulighetsstudie.
 
Samarbeid i teamet var helt sentralt for å få løst denne oppgaven. De forskjellige bakgrunnene og kompetansesammensetningen i teamet viste seg fundamentalt for å kunne arbeide med komplekst innhold på en meningsfull og nyansert måte.

"I arbeidet med forprosjektet for Hovinbyen Sirkulære Oslo bidro Tessa med verdifull kompetanse på prosess og metode da vi gjennomførte en strukturert intervjuprosess med et stort antall nøkkelpersoner. Hun bidro som sikker, klar og kompetent, og vi som ikke har hennes fagbakgrunn lærte masse av samarbeidet."

Sverre Landmark