Forskningsprosjekt: Klimaendringer i hverdagen - Oslo 

20.09.2019

Hvilken rolle spiller klimaendringene i hverdagen vår? Dette var spørsmålet jeg stilte meg selv og som førte til et ett-årig forskningsprosjekt. 

Norge er et land hvor de fleste av oss opplever den økonomiske og sosiale tryggheten til å kunne vurdere klimaendringer og klimatiltak i vår hverdag. Vi har videre fri tilgang til informasjon og sitter med mye kunnskap om dette temaet. Mye har blitt skrevet om hvordan politikere og forskere forholder seg til problemet. Mye har også blitt skrevet om de som har blitt rammet av dens konsekvenser rundt omkring i verden. Men hva de som er midt i mellom? Hva med den voksende gruppen av urbane mennesker som jobber og studerer og fortsetter sine liv, mens en bevissthet om en endrende verden sprer seg?

Forskningsprosjektet

"Understanding climate change: Dealing, sense-making and building on non-experience" ble tittelen på dette arbeidet. Gjennom samarbeid med unge voksne og en måneds feltarbeid i Oslo fikk jeg svar på mine spørsmål. 

Resultatene viser hvordan spesifikke sosiale normer og verdier påvirker de handlingene vi tar og ikke tar i forhold til klima. Videre avdekket jeg hvordan emosjoner har en sentral rolle for hvordan vi forstår endringene og hvordan sosiale medier skaper en hel unik situasjon i dagens mediebilde. Gjennom analysen kom det fram forskjellige strategier som mennesker bruker for å både forstå klimaendringene som konsept og for å omgås det enorme moralske og emosjonelle presset den medfører for individer. 

Prosjektet forbinder kulturelle rammeverk på systemnivå med individuelle opplevelser og handlinger, og understreker de viktige interaksjonene mellom forskjellige samfunnsnivå. Klimatematikk er et sammensatt felt. Min analyse viser hva som er avgjørende i den norske settingen, og Oslo spesifikt, når vi skal forholde oss til dette. Resultatene peker på hvor viktig det er å ta høyde for den menneskelige siden av et problem som kun tilsynelatende er teknisk.

Forskningsprosjektet gav meg en sjanse å fordype meg i klima- og miljøproblematikk i Oslo, videreutvikle min metodekompetanse i kvalitative forskningsmetoder, og sette meg inn i en tematikk som absolutt burde være på dagsorden. Den ble videreutviklet til masteroppgave. Hvis du er interessert i detaljene kan du laste ned den orginale oppgaven her. 

Hvis du er interessert å høre mer om mine funn holder jeg mer enn gjerne foredrag om prosjektet og om hvordan klimaantropologi kan bidra meningsfullt til videre samfunnsutvikling. Dersom du er interessert i atferdsendring ift. klima og miljø kan du de på siden om behovskartlegging og innsiktsarbeid for å lære mer om hvordan jeg jobber med det.